Monday, June 20, 2016

hujah Daftar Nikah

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (NEGERI SELANGOR ) 2003 HUJAH PENGGULUNGAN DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI HULU LANGAT DI DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN NO.: -2015 ANTARA SITI ABDUL SAMAD …PEMOHON I (No. K/P.: -08-6312) DENGAN AHMAD BIN MISKON …PEMOHON II (No. K/P.:-10-6279) MUKADIMAH 1. Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah untuk mengesahkan dan mendaftarkan pernikahan mereka pada tarikh 15hb Jun 2015 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand sebagaimana di bawah Seksyen 12 (2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) No. 2 Tahun 2003. 2. Pemohon I dan Pemohon II telah memfailkan permohonan tersebut pada 01hb Disember 2015. 3. Kes perbicaraan telah bermula pada 22/2/2016 dengan mengambil keterangan Pemohon II, manakala Pemohon I telah diambil keterangannya pada tarikh lain iaitu pada 03/03/ 2016. 4. Mahkamah telah menetapkan tarikh Pemohon-Pemohon memasukkan hujahan bertulis sebelum Mahkamah membuat keputusan berkenaan kes ini. ULASAN 1. Beban pembuktian menurut doktrin perundangan Islam adalah berdasarkan suatu kaedah yang dipetik dari Hadith Rasulullah s.a.w yang berbunyi :- Maksud: “Keterangan (pembuktian) ditanggung di atas pihak yang mendakwa (menuntut) dan sumpah ke atas yang engkar (menafikan).” 2. Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang mengemukakan dakwaan hendaklah membuktikan kesemua dakwaannya sehingga ke tahap yakin. Keyakinan pula adalah disabitkan melalui pengakuan, penglihatan atau keterangan dan dalil. 3. Kaedah-kaedah pembuktian (wasa’il al-ithbat) dalam mengemukakan eviden atau bukti samada yang disepakati atau yang tidak disepakati oleh ulama merangkumi kesaksian, iqrar, nukul al-yamin, (yang disepakati) ilmu al-qadhi, kitabah, qarinah, pendapat pakar, khabar, qiyafah, qasamah, li’an dan undian (yang tidak disepakati). 4. Dalam Seksyen 3 (1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, “keterangan” termasuklah :- (a) bayyinah dan syahadah, (b) segala pernyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh Mahkamah dibuat dihadapannya oleh saksi berhubung dengan perkara-perkara fakta yang disiasat (keterangan lisan) ; (c) segala dokumen yang dikemukakan bagi pemeriksaan Mahkamah (keterangan dokumentar). 5. Bayyinah ialah keterangan yang membuktikan sesuatu hak atau kepentingan dan termasuklah qarinah. Manakala syahadah ialah apa-apa keterangan yang diberikan di Mahkamah dengan menggunakan lafaz ‘asyhadu’ untuk membuktikan sesuatu hak atau kepentingan. 6. ‘Dokumen’ ialah apa-apa perkara yang dinyatakan, diperihalkan, atau bagaimana jua pun digambarkan, atas apa-apa benda, bahan, barang atau artikel, termasuklah apa-apa hal yang terkandung dalam cakera, pita, filem, runut bunyi atau apa jua peranti lain, dengan menggunakan huruf, angka, tanda, rakaman visual, rakaman bunyi, dan sebagainya. 7. Dalam kes ini, keterangan telah diberikan kepada Mahkamah secara bayyinah, syahadah, keterangan lisan dan keterangan dokumentar. 8. Dalam kes ini, beberapa isu-isu penting yang perlu diputuskan oleh Mahkamah ialah tentang :- (a) Bidangkuasa Mahkamah untuk mendengar dan memutuskan kes ini. (b) Samada Pernikahan tersebut yang berlangsung pada tarikh 15hb Jun 2015 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla, Thailand adalah Sah mengikut Hukum Syarak atau Tidak.

Monday, September 30, 2013

Laman utama;

Guaman SyarieTetuan Nahar & Associates

Tetuan Nahar & Associates telah ditubuhkan pada awal tahun 2008 dan telah diamanah kepada Tuan Nahar Bin Alias yang berpengalaman luas dalam mengendalikan kes-kes syariah baik dalam kes Mal dan juga kes  jenayah syariah.  Firma guaman ini juga dibantu oleh beberapa orang pembantu Peguam Syarie yang berkelayakan serta dilantik oleh firma ini bagi mengkemaskinikan  kertas tuntutan kes di Mahkamah  serta bertanggungjawab dalam penyediakan hujahan baik diperingkat Mahkamah Rendah, Tinggi serta peringkat tertinggi di Mahkamah Rayuan Syariah di Malaysia.
Tetuan Nahar & Associates  telah memulakan perkhidmatannya secara menyeluruh dan menerima apa-apa kes permasalahan rumah tangga sehingga permohonan pengesahan & pendaftaran pernikahan luar negara, perceraian, harta sepencarian, permohonan faraid, hibah dan lain-lain lagi.
Firma ini turut dibantu oleh Pembantu Peguam syarie yang berkelayakan dari lulusan  Universiti  dalam negeri dan juga luar Negara. Setiap tahun pihak kami menerima pelajar pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIS) untuk membuat latihan amali di firma ini bagi membantu dan mendedahkan kepada pelajar dengan kes-kes di Mahkmah syariah di Malaysia.
Tujuan utama firma ini adalah untuk membantu masyarakat islam di Malaysia dengan memberikan khidmat nasihat serta guaman syarie dalam  mengendalikan kes-kes di mahkamah syariah. Selain itu juga, firma guaman ini membantu pihak-pihak yang tidak berkemampuan untuk melantik peguam syarie dan tidak berkelayakan mendapat bantuan daripada biro bantuan guaman.

Tuesday, June 22, 2010

Saturday, July 4, 2009

HUJAHAN PENGGULUNGAN CERAI FASAKH

HUJAH PENGGULUNGAN PLAINTIF 1. Plaintif memohon perceraian secara Fasakh di bawah Seksyen 53 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

HUJAHAN PENGGULUNGAN NIKAH SENDIKET

H U J A H P E N G G U L U N G A N MUKADIMAH 1. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengesahkan dan mendaftakan pernikahan mereka pada 02hb Oktober 2004 bertempat di Gopeng, Perak Darul Ridzuan sebagaimana di bawah seksyen

HUJAHAN PENGGULUNGAN PENGESAHAN RUJUK

HUJAH PENGGULUNGAN PEMOHON KRONOLOGI 1. Pemohon telah mengemukakan permohonan secara sendiri melalui peruntukan Seksyen 51 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 iaitu untuk mengesahkan rujuk .

HUJAH PENGGULUNGAN CERAI FASAKH

HUJAH PENGGULUNGAN PLAINTIF

 1. Plaintif memohon perceraian secara Fasakh di bawah Seksyen 52 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan ) 1984.

 2. Pada 03hb Disember 2008 Plaintif melafazkan wakalah melantik Peguam Syarie En. Nahar Alias dari Tetuan Nahar & Associates. Plaintif telah memfailkan permohonan tersebut melalui Peguam Syarie Plaintif pada tarikh yang sama 03hb Disember 2008 dan semasa perbicaraan Defendan tidak pernah hadir sepanjang kes di Mahkamah .